Kontakt

Zamówienia prosimy składać na adres orders@nitrochem.com.pl

Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania. Zapraszamy!


Maja Orczykowska

Kierownik Wydziału Folii Tworzywowych

orczykowska@nitrochem.com.pl

 

Monika Karabasz

Sprzedaż

tel. +48 52 374 73 67

karabasz@nitrochem.com.pl

 

Łukasz Sołtys

Sprzedaż

tel. +48 52 374 73 67

soltys@nitrochem.com.pl

 

Jakub Janowski

Logistyka

tel. +48 52 374 73 67

janowski@nitrochem.com.pl

 

Rafał Kranc

Zakupy

tel. +48 52 374 73 68

kranc@nitrochem.com.pl

 

Kamila Węc

Laboratorium

tel. +48 52 374 86 31

wec@nitrochem.com.pl

 


 

Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe pozyskane z serwisu WWW mogą być przetwarzane w celach:

1. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO, tj. w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi;

2. przygotowania oferty i kontynuacji przedstawienia oferty w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wpłynięcia zapytania;

3. wysyłki newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów i usług własnych produkowanych przez Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A., na postawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, tj. za Pani/Pana uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody;

4. w zakresie wykonania umowy z Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Dane w tym celu będą przetwarzane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas wskazany w umowie, w którym możliwe jest wniesienie przez Panią/Pana reklamacji, a po upływie tego czasu do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, określonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny;

5. obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO; reklamacje rozpatrujemy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta w związku z zawartą umową. Dane są przetwarzane w tym celu do czasu rozpatrzenia wniesionej reklamacji a potem do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, wskazanym w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

6. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz akcji marketingowych, w których zdecydowała/zdecydowałby się Pani/Pan wziąć udział, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane są przetwarzane w tym celu przez czas wskazany w warunkach konkursu lub akcji marketingowej lub do momentu odwołania zgody;

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punktach 3., 6. może zostać odwołana przez Panią/Pana w dowolnym momencie.
Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, w zakresie i na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

Polecane produkty

Ostatnie aktualności